форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

Експлоатација деце на интернету (2013)

Извеšтај који је пред Вама садржи резултате истраживања „Експлоатација деце на интернету” спроведеног у оквиру пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Експлоатација деце на интернету”, а који се бави феноменом експлоатације деце путем информационих и комуникационих технологија (ИКТ), нарочито путем рачунара и мобилних телефона, односно интернета.

Уз податке о томе на који начин институције и други надлежни органи управе, агенције и установе у Републици Србији, односно АП Војводини које се баве децом приступају питању експлоатације деце путем (ИКТ), извеšтај садржи и миšљења и ставове деце и родитеља из војвођанских основних и средњих šкола о овој друšтвеној појави, као и стручњака из институција, установа и организација цивилног друšтва (ОЦД) који се баве децом у области образовања, социјалне и здравствене заšтите и безбедности.

Посебан део извеšтаја чине подаци добијени од провајдера услуга интернета и мобилне телефоније у Републици Србији, као и анализа медијских написа о експлоатацији деце путем ИКТ објављеним у медијима у Србији током 2012. године. На крају извеšтаја наведени су закључци и препоруке институције Покрајинског омбудсмана у вези са корацима које би релевантни друšтвени актери – институције, установе и организације – требало да предузму у оквиру својих овлаšћења и надлежности у циљу сузбијања и превенције појаве експлоатације деце путем ИКТ у АП Војводини и Републици Србији.