форкредит.цом | www.sadowod.com | - | финнталк.цом

О Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је независан и самосталан орган који се стара се о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког, зајемчених Уставом, међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима Аутономне Покрајине Војводине. Штити људска права и слободе од повреда које би у свом раду могли учинити покрајинска и општинске управе и организације и јавне службе, које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач Покрајина или општина.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинском омбудсману, покрајински омбудсман има пет заменика, од којих су три специјализована и то за области заштите права националних мањина, заштите права детета и равноправност полова.

Одлука о успостављању институције Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана донета је у децембру 2002. Први војвођански омбудсман изабран је 24. септембра 2003, са радом је започео у јануару 2004. године. Седиште институције је у Новом Саду.

У циљу заштите људских права Покрајински заштитник грађана - омбудсман прима и испитује представке које се односе на повреду људских права, надзире примену прописа, контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања органа управе и истражује њихов рад. Поред тога, прати примену међународних стандарда из области људских права, прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права, саставља годишњи извештај о остваривању људских права, обавештава надлежне органе и ширу јавност о кршењу људских права, иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права итд.

Основни принципи деловања омбудсмана су законитост, непристрасност, независност и правичност.

О надлежностима и поступку Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана прочитајте више овде.