forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

O Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je nezavisan i samostalan organ koji se stara se o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda svakog, zajemčenih Ustavom, međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, zakonom i propisima Autonomne Pokrajine Vojvodine. Štiti ljudska prava i slobode od povreda koje bi u svom radu mogli učiniti pokrajinska i opštinske uprave i organizacije i javne službe, koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskom ombudsmanu, pokrajinski ombudsman ima pet zamenika, od kojih su tri specijalizovana i to za oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, zaštite prava deteta i ravnopravnost polova.

Odluka o uspostavljanju institucije Pokrajinskog zaštitnika građana- ombudsmana doneta je u decembru 2002. Prvi vojvođanski ombudsman izabran je 24. septembra 2003, sa radom je započeo u januaru 2004. godine. Sedište institucije je u Novom Sadu.

U cilju zaštite ljudskih prava Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prima i ispituje predstavke koje se odnose na povredu ljudskih prava, nadzire primenu propisa, kontroliše zakonitost, celishodnost i efikasnost postupanja organa uprave i istražuje njihov rad. Pored toga, prati primenu međunarodnih standarda iz oblasti ljudskih prava, prikuplja informacije o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih prava, sastavlja godišnji izveštaj o ostvarivanju ljudskih prava, obaveštava nadležne organe i širu javnost o kršenju ljudskih prava, inicira pokretanje krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slučaju kršenja ljudskih prava itd.

Osnovni principi delovanja ombudsmana su zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost i pravičnost.

O nadležnostima i postupku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana pročitajte više ovde.